Dera sore bi Çüke / Dest bi hine ü neynuke
Par qiz bü, isal büke / Berxe, sebra mala mine
Dera sore mezin e / Dest bi hine ü bazin e
Par qiz bü, isal jin e / Berxe, sebra mala mine
Dera sore xerib e / Çaven we bi giri ye
Di gunde dür de pir bü ye / Berxe sebra mala mine